Условия за пътуване

Общи условия за резервации и организирано пътуване

1. Добре дошли на уеб сайта www.e-tours.bg Фирма „E-ТУРС“ ООД е лицензиран туроператор с удостоверение за регистрация РК – 01 – 6244/ 27.03.2012 г. Седалище и адрес на управление: България, 9000 Варна, ул. "Оборище" 13А. Телефон: + 359 52 460 546. e-mail: info@e-tours.bg

2. Резервации
Предлаганите от Туроператора, чрез сайта и/или на място туристически услуги са: екскурзии в страната и чужбина ,хотелски резервации и почивки с автобус или със самолет. „Е-ТУРС“ ООД се задължава да осигури ползването на услугите, заявени и платени от клиента по онлайн резервация, в пълното им количество и качество според предоставените от клиента чрез бланката за резервация данни за: име на клиента, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, цена за нощувка за хотелски резервации и име на клиент, период, брой възрастни и деца , наименование на екскурзията за екскурзии в страната и чужбина . Записването е възможно и по телефон, електронна поща или в офиса на туроператора. След резервация чрез сайта потребителя ще получи на електронната поща номер и пин код за проверка на статус на резервацията. В рамките на 24 часа след като направите поръчката, ще получите информация за наличността на услугата.

3. Цени и плащане.
Цените са обявени в лева. Цените са с ДДС. Заплащането се извършва в лева по фиксинг на БНБ. Общата дължима сума се калкулира автоматично, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца и от актуалната ценова оферта за съответния хотел или екскурзия.
Разплащането може да се осъществи по 2 начина:

☑ По електронен път с дебитна или кредитна карта

Приемаме заплащания с карти Visa, Visa Electron, MasterCard или Maestro. При избор на този метод за плащане се отваря платежна страница на обслужващата ни банка, където въвеждате данните на вашата карта. Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация. При успешна транзакция, на екран се визуализира транзакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.
За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:
Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.
Транзакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ) по курса на БНБ за деня. За да продължите с резервацията е необходимо да декларирате, че сте запознат и съгласен с настоящите Общи условия. При потвърждение на резервацията се потвърждава и крайната сума за плащане.

☑ Чрез банков трансфер

Плащането на определената сума трябва да се извърши най-късно в посочения след резервирането срок. След осъществяване на плащането е препоръчително да се изпрати копие от платежния документ на info@e-tours.bg, като задължително се впише резервационния номер в основанието за плащане. Моля, адресирайте Вашите въпроси, свързани с онлайн резервации до e-mail: info@e-tours.bg или позвънете на телефон: + 359 52 460 546/058 622 613
3.1. Плащането се извършва в лева с дебитна/кредитна карта или по банков път на сметката на Туроператора по фиксинг на БНБ в деня на плащането.
3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.
3.3 Окончателно плащане: 14 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
3.4. Увеличението на цената е възможно, но не по-късно от 20 дни преди деня на пътуването при наличието на една от следните причини; при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.
3.5. Туроператорът се задължава да информира в писмена форма Потребителя за промяната в общата цена в срок до 3 дни от възникване на обстоятелствата по т. 3.4 от настоящия договор.
3.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:
да приеме промяната в общата цена в срок до 3 дни след като бъде информиран за нея чрез заплащане на дължимата сума;
да не приеме промяната в общата цена и да се откаже от пътуването, като заяви това в срок до 3 дни от уведомяването му.
3.7. В случай на отказ от пътуването по предходната точка, Потребителят в 7-дневен срок получава връщане на платените суми.

Банкова сметка в лева:

Е-Турс ООД
БАНКА - Интернешънъл Асет Банк
IBAN: BG85IABG74951000514600
BIC: IABGBGSF


4. Права и задължения на страните:

4.1. Туроператорът се задължава:
4.1.1. да предостави в съответствие с условията по този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
4.1.2. да осигури задължителна медицинска застраховка на Потребителя за пътуванията извън страната по стандартните условия на застрахователните дружества и да предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването.
4.1.3. по искане на Потребителя да го застрахова за други рискове по време на пътуването.
4.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
4.3. Туроператорът има сключена задължителна застраховка "Отговорност на туроператор" с ъс застрахователна компания „Евроинс“ АД, град София 1797,бул. Г.М.Димитров 16, от 28.12.2018 до 27.12.2019, сертификат 0071103. Лимит на отговорност за едно събитие и в агрегат: 125 000 лв.
4.4. Потребителят се задължава:
4.4.1 при пътуванията извън България да си осигуря необходимите лични документи /задграничен паспорт и/или лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България,
4.4.2 ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).
4.4.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.4.4. да спазва законите на страната, за която пътува.
4.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.5. Потребителят има право:
4.5.1. в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите свързани с прехвърлянето. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

5. Отговорност на Страните:

5.1. В случай на неизпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги.
5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения,
5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя, загуба или повреда на багажа по време на пътуването, отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя, недопускане от страна на митническите и гранични служби. Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
5.5. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
5.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора, но не по-късно от началната дата на пътуването. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора.
5.6.1. Приемането на промените по предходната точка се удостоверява с допълнително споразумение към Договора.
5.6.2. В случая на т. 5.6 , Потребителят може да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение като има право да избира една от следните възможности:
Да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество;
Да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване или да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на уведомлението за отказ.
5.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
5.7.1. при пътуване в страната и чужбина:

• От деня, следващ деня на записването до 60-тия ден преди датата на заминаване – 0% от основната цена на пътуването на турист.
• От 59-тия ден до 30-тия ден преди датата на заминаване – 50% от основната цена на пътуването на турист.
• От 29-тия ден до 15-тия ден преди датата на заминаване – 70% от основната цена на пътуването на турист.
• От 14-тия ден до 1-вия ден преди датата на заминаване – 100% от основната цена на пътуването на турист.
• Смяна на дата или направление на вече потвърдено пътуване е възможно като освен посочените неустойки се удържа анулационна такса в размер на 5% от основната цена на пътуването без стойността на самолетния билет. В случаите когато е издаден самолетен билет се прилага и допълнителна анулационна такса, определена от авиокомпанията.
• При отказ от пътуване, заявено с договор в "последния момент" – до 9 /девет/ дни преди датата на отпътуването, се удържа неустойка в размер на цялата внесена сума.

5.7.3. В случай, че Потребителят прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.
5.7.4. При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на Потребителя, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки горецитираните неустойки.

6. Спорове и рекламации.

6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
6.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите на Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
6.3. В случаи, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата. Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация, придружена с протокол, подписан от представител на приемащата агенция в съответната страна, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия него към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването.
6.4. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя. Можете да се свържете с нас при въпроси относно рекламации на телефон: + 359 52 460 546/058 622 613 или e-mail: info@e-tours.bg

7. Срок на действие, изменение и прекратяване на договора.

7.1. Договорът влиза в сила в деня на подписването му и се прекратява в деня на изтичане на организираното туристическо пътуване.
7.2. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
7.3. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
7.4. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
7.5.С подписването на настоящия договор , Страните по него със съгласяват , че ще си взаимодействат и сътрудничат при изпълнението на задълженията си , като ще разрешават възникнали спорове чрез постигане на взаимно съгласие , което ще става неразделна част от договора. Ако постигането на съгласие се окаже невъзможно , всички спорове , породени от този договор или отнасящи се до него ще бъдат разрешавани от компетентния съд на Р. България.
7.6.За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.
7.7. Туроператорът гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се само във връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.

8. Визи

8.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът e длъжен да предостави информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание от Потребителя изразено в писмен вид да съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер. билети и др./, ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Не представянето на документите и не заплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
8.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 28 от ЗТ.

9. Поверителност на личните данни

9.1. Личните данни, получени регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица. При резервация Потребителят не предоставя на E-ТУРС ООД данни от банкови карти. Плащането с банкова карта се извършва чрез Виртуален ПОС терминал на Банката, при което данните от банковата карта се въвеждат директно в Secure платформата на банката. По този начин данните от банковата карта на Потребителя са максимално защитени и не стават достояние на Е-ТУРС ООД.

Фирмени данни:

Фирма: Е-Турс ООД
ЕИК: 200374418
Адрес: на управление България, 9000 Варна, ул. "Оборище" 13А
Регистрация: PK–01–6244
e-mail: info@e-tours.bg, web site: www.e-tours.bg
Тел: +359 52 460 546// 058 622 613
Офис Добрич: ул. България 3
Офис Варна: ул. Генерал Столипин 4
Посетете ни във Facebook
Посетете ни в Instagram
Тел.: 0886 744 410
e-mail: info@e-tours.bg